مالیات

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات  بر ارزش افزوده:

مفهوم ارزش افزوده : ارزش افزوده یک موسسه برابر است با تفاوت بین دریافتی ناشی از فروش محصول تولید شده وکل هزینه های که صرف تهیه مواد اولیه - کالا وخدمات واسطه شده است به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده جزئی از مالیات های غیر مستقیم به حساب  می اید  که مالیات  معمولا بر اساس نسبت ثابتی از قیمت کالا یا خدمات اخذ می شود.

 

مثال: مطلوب است محاسبه ارزش افزوده  در یک موسسه اقتصادی ؟

شرح  

کل خرید های کالاهای واسطه

- خرید پارچه فاستونی    ریال2500

-خرید پارچه استری  ریال500

-خرید نخ ریال200

- هزینه اب وبرق ریال 50

کل پرداخت ها به عوامل تولید:

دستمزد 4000

استهلاک ماشین الات 30

اجاره محل 250

بهره وام70

سود2400

فروش 10000

 

جواب:6750=(2500+500+200+50)-10000 ارزش افزوده

6750=(2400+70+30+250+4000) ارزش افزوده

 

تبصره :باید درنظر داشت که مجموعه پرداختی به عوامل تولید برابر با ارزش افزوده می شود بنابراین در این مثال جمع دستمزد که پرداخت  نیروی کار است اجاره محل که پرداخت بابت استفاده از ساختمان است -استهلاک ماشین الات که پرداخت بابت استفاده از ماشین الات است . بهره که ناشی از استفاده از وام است - سود که پرداخت ناشی از حقوق صاحبان سهام است جمع این موارد باید با ارزش افزوده ی که ناشی از تفاوت خرید وفروش است یکسان شود. اما برای راحتی کار در موسسات اقتصادی وهمچنین محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده از تفاوت فروش - خرید استفاده می شود.

V.A.T=value.added.tax

مالیات برارزش افزوده در ایران براساس  اصل مقصد گرفته می شود دراین اصل به دلیل حمایت از تولیدات داخلی صادرات -معاف از پرداخت مالیات وواردات مشمول مالیات .اما اصل دیگری به نام اصل مبدا نیز  درمالیات برارزش افزوده وجود دارد که بر این اساس صادرات مشمول مالیات وواردات معاف از مالیات است.

 

 

 

 روش محاسبه مالیات برارزش افزوده:مالیات برارزش افزوده برابر است با مالیات های که روی فروش محصول گرفته شده منهای مالیات های که روی خرید محصولات پرداخت شده است.

(خرید)=مالیات برارزش افزوده t-(فروش)t

=(50+200+500+2500)3%-(10000)3%=مالیات برارزش افزوده

202.5=97.5-300

درمالیات برارزش افزوده باید مالیات های را که فروشنده روی محصول خود گرفته است از مالیات های که روی خریدهای خود پرداخت کرده است کم شود به این کار عملیات اعتبار مالیاتی می گویند.به این معنی که فروشنده مالیات های را که پرداخت کرده از مالیات های که دریافت کرده کم می کندو صرفا اگر مالیات های دریافتی بیشتر است  مالیات های پرداختی باشد تفاوت ان رابه عنوان مالیات برارزش افزوده به اداره ی مالیاتی پرداخت می کند درصورتی  که مالیات های پرداختی روی خرید  بیشتر از مالیات دریافتی روی فروش باشد معادله ی بالا منفی می شود  واین یعنی  این مالیات منفی  باید ازطریق سیستم مالیاتی به مودی استرداد شود این موضوعات مربوط به مودیانی است که در نظام مالیات  برارزش افزوده ثبت  نام کرده اند  واگر موسسه اقتصادی مشمول ثبت نام نشود از معامله بالا نمی تواند استفاده بکند ومالیات برارزش افزوده  های که پرداخت کرده به عنوان هزینه باید ثبت بزند همچنین این موسسه  نمی توانداز بابت فروش کالا وخدمات خود از مصرف کننده مالیات بگیرد.

نرخ مالیات برارزش افزوده:درایران 3% است که 1.5%ان مالیات سهم خزانه و1.5% ان عوارض سهم شهرداری است. نرخ مالیات برارزش افزوده ی کالاهای خاص درایران به شرح زیر است:- سیگار ومحصولات دخانی15% شامل 12% مالیات و3% عوارض شهرداری.

-انواع بنزین وسوخت هواپیما 30% که شامل 20% مالیات و10% عوارض شهرداری.

اگر یک موسسه اقتصادی کالای رابخرد وبرای مصارف شخصی استفاده کند یا به عنوان دارایی ان راثبت کند عرضه ی کالا به خود محسوب شده وباید مالیات ان را بپردازد.

به طور مثال : اگر فروشگاه شهروند 50 عدد دستگاه تلویزیون از شرکت ال جی خریداری کند وبابت ان مالیات هم پردازد .اگر بخواهد 10 عدد از این تلویزیون ها را مصرف شخصی کند یا به کارکنانش هدیه بدهد باید فاکتور صادر کرده ومالیات وعوارض انها را بپردازد.

واردات در مالیات برارزش افزوده یعنی ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق ازاد تجاری به قلمرو گمرکی  کشور است.

صادرات دراین قانون یعنی صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا مناطق ازاد تجاری .

قانون مالیات برارزش افزوده درایران از تاریخ 87/7/1  اجرای شده است ودوره  های ان بر اساس هر فصل مشخص شده است واین یعنی اینکه مودیان باید در سال 4 بار اظهارنامه بدهند موعدتسلیم اظهارنامه تا پانزدهم ماه بعد است. به طور مثال:

87/7/1 دوره اول------ 87/9/30 ------87/10/15-------درقالب اظهارنامه به اداره ی مالیاتی گزارش کند.

ماخذ محاسبه ی مالیات بهای کالا مندرج در صورت حساب است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرضه ی کالا وخدمت

زیر معاف از مالیات برارزش افزوده است:

1) کالاهای کشاورزی فراوری نشده، 2) دام وطیور زنده (ابزیان) زنبور عسل وکرم ابریشم ، 3) ارد خبازی نان،گوشت ، قند، شکر ،برنج ، حبوبات وسویا ،پنیر ،روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان ،4) کتاب ،مطبوعات، دفاتر تحریر ،انواع کاغذ چاپ ، 5) فرش دستباف ، 6) انواع غیر منقول ، 7) انواع دارو وخدمات توان بخشی وحمایتی ، 8) انواع خدمات پژوهشی واموزشی ، 9) انواع خدمات بانکی ، 10) خدمات مشمول مالیات بردامد حقوق ، 11) خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون وبرون شهری به صورت جاده ی ، ریلی ، هوایی ودریایی .

تفاوت بین نرخ صفر ومعافیت درمالیات برارزش افزوده:

با توجه به اصل مقصد صادرات مشمول نرخ صفر است یعنی اینکه صادر کننده با نرخ صفر مالیات می پردازد اما درمعافیت عرضه کننده محصول معاف نمی تواند از مرحله ی بعد خود مالیات دریافت کند به عبارت دیگر صادرکننده می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند اما عرضه کننده محصول معاف  نمی تواند وبه عبارت دیگر مالیات برارزش افزوده های که به مراحل قبلی پرداخت کرده است به عنوان هزینه باید ثبت بزند.

به طور مثال:

فروشنده     خریدار         قیمت فروش        نرخ مالیات3%       جمع پرداختی به فروشنده         مالیات 

تولید کننده    توزیع کننده      10000                300                         10300                      300

توزیع کننده   خرده فروشی    20000                600                         20600                      300

خرده فروش  مصرف کننده نهائی 30000            900                         30900                          300

 

دلایل توجیهی اجرای مالیات برارزش افزوده درایران چیست؟

1)به دلیل سهم پایین     T    این نسبت  درایران بین 4و7 است درحالی که دردنیا این نسبت معمولا بین 15 تا 40 است. GDP

 

2) نقش ناچیز مالیات درتامین هزینه های دولت هم اکنون درایران در بهترین حالت نزدیک 40 درصد است اما درکشورهای پیشرفته این سهم به100 درصد نیز می رسد.

 

3)شفافیت گسترده اقتصادی بااجرای مالیات برارزش افزوده به دلیل انکه این مالیات از فرایند ها اخذ می شود باعث می شود که زنجیره ی کالا وخدمات شفاف شود.

 

 

مصرف کننده

گمرک

                          

تولید کننده

توزیع کننده

خرده فروش

وارد کننده

عرضه کننده مواد خام

 

3+0.6+2.4+09+1.5+3=11.4

 

درصورتی که گمرک کالارابه واردکننده به قیمت 100 بدهد ومالیات نیز 3% باشد وارد کننده باید (0.6=3-3.6) مالیات بدهد  همچنین واردکننده کالا را به قیمت 120 ومالیات هم (2.4=6.6-9) می شود وعرضه کننده مواد خام نیز 100 قیمت خرید ش باشد ومالیات 3% است که(3=0-3) می شودوتولید کننده کالا را300 به توزیع کننده می دهد ومالیاتش 9 می شود و(0.9=9-9.9) میشود ، توزیع کننده کالارابه خرده فروش 330 می دهدومالیات 9.9 دریافت می کند وخرده فروش 380 کالارابه مصرف کننده می فروشد ومالیات 11.4 می گیرد (1.5=9.9-11.4) .

مثال : گروه صنعتی بهمن دردوره ی سوم مالیات برارزش افزوده از 1/7/87 تا30/9/87 برای تولید خودروی نیسان مکسیما به شرح زیر کالا وخدماتی خریداری کرده است:

1)      واردات قطعات از شرکت نیسان ژاپن به ارزش 10000000000 ریال .

2)      خرید تزئینات داخلی خودرو از شرکت سایپا اذین به ارزش 500000000 ریال.

3)      خرید گیربوکس از شرکت کرمان خودرو به ارزش 2000000000 ریال.

اگر این شرکت طی این دوره 50 دستگاه خودروی مزبور را با قیمت هر دستگاه 400000000 ریال به فروش داخلی برساند وهمچنین 10 دستگاه خودروی مزبور رابا قیمت 200000000 ریال به ترکمنستان صادر کند به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1)موعد تسلیم اظهارنامه برای این شرکت تاریخی است؟

2) نمودار ورودی وخروجی مربوط به محاسبه ی ملیات برارزش افزوده را طراحی کرده ومالیات وعوارض قابل پرداخت این دوره رامشخص کنید؟

1) 1/10/87 تا15/10/87 بای اظهارنامه تسلیم کند.

 

گروه صنعتی بهمن

خرید از اذین 

واردات از ژاپن

خرید گیربوکس

فروش داخلی

صادرات به ترکمنستان

 

در واردات از ژاپن 10000000000 ریال قیمت بوده که مالیات ان 300000000 می شود ، درخرید تزئینات 500000000 بوده ومالیات ان 15000000 می شود، درخرید گیربوکس 2000000000 ریال که مالیات ان 60000000 می شود ودربخش فروش 20000000000=50*400000000 ومالیات ان 600000000 می شود ودرصادرات به ترکمنستان 2000000000=200000000*10 که مالیات ان 0 است.

375000000=60000000+15000000+300000000 VAT خرید

600000000 VATفروش

مالیات برارزش افزوده =VATفروش-Tخرید

225000000=375000000-600000000 مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت گروه صنعتی بهمن

 

ثبت حسابداری مالیات برارزش افزوده:

درهنگام خرید : موجودی کالا**

                        مالیات بر ارزش افزوده**

                              

                                                    حسابهای پرداختنی**

 

 

درهنگام فروش: بدهکاران /بانک **

                                 فروش**

                                  مالیات برارزش افزوده**

مالیات بر ارزش افزوده**

                   بانک**

 

پرداخت به اداره ی مالیاتی

 

 

بانک**

مالیات برارزش افزوده**

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت 16:59  توسط محمد ثاقب فرد  |