مالیات

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات  بر ارزش افزوده:

مفهوم ارزش افزوده : ارزش افزوده یک موسسه برابر است با تفاوت بین دریافتی ناشی از فروش محصول تولید شده وکل هزینه های که صرف تهیه مواد اولیه - کالا وخدمات واسطه شده است به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده جزئی از مالیات های غیر مستقیم به حساب  می اید  که مالیات  معمولا بر اساس نسبت ثابتی از قیمت کالا یا خدمات اخذ می شود.

 

مثال: مطلوب است محاسبه ارزش افزوده  در یک موسسه اقتصادی ؟

شرح  

کل خرید های کالاهای واسطه

- خرید پارچه فاستونی    ریال2500

-خرید پارچه استری  ریال500

-خرید نخ ریال200

- هزینه اب وبرق ریال 50

کل پرداخت ها به عوامل تولید:

دستمزد 4000

استهلاک ماشین الات 30

اجاره محل 250

بهره وام70

سود2400

فروش 10000

 

جواب:6750=(2500+500+200+50)-10000 ارزش افزوده

6750=(2400+70+30+250+4000) ارزش افزوده

 

تبصره :باید درنظر داشت که مجموعه پرداختی به عوامل تولید برابر با ارزش افزوده می شود بنابراین در این مثال جمع دستمزد که پرداخت  نیروی کار است اجاره محل که پرداخت بابت استفاده از ساختمان است -استهلاک ماشین الات که پرداخت بابت استفاده از ماشین الات است . بهره که ناشی از استفاده از وام است - سود که پرداخت ناشی از حقوق صاحبان سهام است جمع این موارد باید با ارزش افزوده ی که ناشی از تفاوت خرید وفروش است یکسان شود. اما برای راحتی کار در موسسات اقتصادی وهمچنین محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده از تفاوت فروش - خرید استفاده می شود.

V.A.T=value.added.tax

مالیات برارزش افزوده در ایران براساس  اصل مقصد گرفته می شود دراین اصل به دلیل حمایت از تولیدات داخلی صادرات -معاف از پرداخت مالیات وواردات مشمول مالیات .اما اصل دیگری به نام اصل مبدا نیز  درمالیات برارزش افزوده وجود دارد که بر این اساس صادرات مشمول مالیات وواردات معاف از مالیات است.

 

 

 

 روش محاسبه مالیات برارزش افزوده:مالیات برارزش افزوده برابر است با مالیات های که روی فروش محصول گرفته شده منهای مالیات های که روی خرید محصولات پرداخت شده است.

(خرید)=مالیات برارزش افزوده t-(فروش)t

=(50+200+500+2500)3%-(10000)3%=مالیات برارزش افزوده

202.5=97.5-300

درمالیات برارزش افزوده باید مالیات های را که فروشنده روی محصول خود گرفته است از مالیات های که روی خریدهای خود پرداخت کرده است کم شود به این کار عملیات اعتبار مالیاتی می گویند.به این معنی که فروشنده مالیات های را که پرداخت کرده از مالیات های که دریافت کرده کم می کندو صرفا اگر مالیات های دریافتی بیشتر است  مالیات های پرداختی باشد تفاوت ان رابه عنوان مالیات برارزش افزوده به اداره ی مالیاتی پرداخت می کند درصورتی  که مالیات های پرداختی روی خرید  بیشتر از مالیات دریافتی روی فروش باشد معادله ی بالا منفی می شود  واین یعنی  این مالیات منفی  باید ازطریق سیستم مالیاتی به مودی استرداد شود این موضوعات مربوط به مودیانی است که در نظام مالیات  برارزش افزوده ثبت  نام کرده اند  واگر موسسه اقتصادی مشمول ثبت نام نشود از معامله بالا نمی تواند استفاده بکند ومالیات برارزش افزوده  های که پرداخت کرده به عنوان هزینه باید ثبت بزند همچنین این موسسه  نمی توانداز بابت فروش کالا وخدمات خود از مصرف کننده مالیات بگیرد.

نرخ مالیات برارزش افزوده:درایران 3% است که 1.5%ان مالیات سهم خزانه و1.5% ان عوارض سهم شهرداری است. نرخ مالیات برارزش افزوده ی کالاهای خاص درایران به شرح زیر است:- سیگار ومحصولات دخانی15% شامل 12% مالیات و3% عوارض شهرداری.

-انواع بنزین وسوخت هواپیما 30% که شامل 20% مالیات و10% عوارض شهرداری.

اگر یک موسسه اقتصادی کالای رابخرد وبرای مصارف شخصی استفاده کند یا به عنوان دارایی ان راثبت کند عرضه ی کالا به خود محسوب شده وباید مالیات ان را بپردازد.

به طور مثال : اگر فروشگاه شهروند 50 عدد دستگاه تلویزیون از شرکت ال جی خریداری کند وبابت ان مالیات هم پردازد .اگر بخواهد 10 عدد از این تلویزیون ها را مصرف شخصی کند یا به کارکنانش هدیه بدهد باید فاکتور صادر کرده ومالیات وعوارض انها را بپردازد.

واردات در مالیات برارزش افزوده یعنی ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق ازاد تجاری به قلمرو گمرکی  کشور است.

صادرات دراین قانون یعنی صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا مناطق ازاد تجاری .

قانون مالیات برارزش افزوده درایران از تاریخ 87/7/1  اجرای شده است ودوره  های ان بر اساس هر فصل مشخص شده است واین یعنی اینکه مودیان باید در سال 4 بار اظهارنامه بدهند موعدتسلیم اظهارنامه تا پانزدهم ماه بعد است. به طور مثال:

87/7/1 دوره اول------ 87/9/30 ------87/10/15-------درقالب اظهارنامه به اداره ی مالیاتی گزارش کند.

ماخذ محاسبه ی مالیات بهای کالا مندرج در صورت حساب است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرضه ی کالا وخدمت

زیر معاف از مالیات برارزش افزوده است:

1) کالاهای کشاورزی فراوری نشده، 2) دام وطیور زنده (ابزیان) زنبور عسل وکرم ابریشم ، 3) ارد خبازی نان،گوشت ، قند، شکر ،برنج ، حبوبات وسویا ،پنیر ،روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان ،4) کتاب ،مطبوعات، دفاتر تحریر ،انواع کاغذ چاپ ، 5) فرش دستباف ، 6) انواع غیر منقول ، 7) انواع دارو وخدمات توان بخشی وحمایتی ، 8) انواع خدمات پژوهشی واموزشی ، 9) انواع خدمات بانکی ، 10) خدمات مشمول مالیات بردامد حقوق ، 11) خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون وبرون شهری به صورت جاده ی ، ریلی ، هوایی ودریایی .

تفاوت بین نرخ صفر ومعافیت درمالیات برارزش افزوده:

با توجه به اصل مقصد صادرات مشمول نرخ صفر است یعنی اینکه صادر کننده با نرخ صفر مالیات می پردازد اما درمعافیت عرضه کننده محصول معاف نمی تواند از مرحله ی بعد خود مالیات دریافت کند به عبارت دیگر صادرکننده می تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند اما عرضه کننده محصول معاف  نمی تواند وبه عبارت دیگر مالیات برارزش افزوده های که به مراحل قبلی پرداخت کرده است به عنوان هزینه باید ثبت بزند.

به طور مثال:

فروشنده     خریدار         قیمت فروش        نرخ مالیات3%       جمع پرداختی به فروشنده         مالیات 

تولید کننده    توزیع کننده      10000                300                         10300                      300

توزیع کننده   خرده فروشی    20000                600                         20600                      300

خرده فروش  مصرف کننده نهائی 30000            900                         30900                          300

 

دلایل توجیهی اجرای مالیات برارزش افزوده درایران چیست؟

1)به دلیل سهم پایین     T    این نسبت  درایران بین 4و7 است درحالی که دردنیا این نسبت معمولا بین 15 تا 40 است. GDP

 

2) نقش ناچیز مالیات درتامین هزینه های دولت هم اکنون درایران در بهترین حالت نزدیک 40 درصد است اما درکشورهای پیشرفته این سهم به100 درصد نیز می رسد.

 

3)شفافیت گسترده اقتصادی بااجرای مالیات برارزش افزوده به دلیل انکه این مالیات از فرایند ها اخذ می شود باعث می شود که زنجیره ی کالا وخدمات شفاف شود.

 

 

مصرف کننده

گمرک

                          

تولید کننده

توزیع کننده

خرده فروش

وارد کننده

عرضه کننده مواد خام

 

3+0.6+2.4+09+1.5+3=11.4

 

درصورتی که گمرک کالارابه واردکننده به قیمت 100 بدهد ومالیات نیز 3% باشد وارد کننده باید (0.6=3-3.6) مالیات بدهد  همچنین واردکننده کالا را به قیمت 120 ومالیات هم (2.4=6.6-9) می شود وعرضه کننده مواد خام نیز 100 قیمت خرید ش باشد ومالیات 3% است که(3=0-3) می شودوتولید کننده کالا را300 به توزیع کننده می دهد ومالیاتش 9 می شود و(0.9=9-9.9) میشود ، توزیع کننده کالارابه خرده فروش 330 می دهدومالیات 9.9 دریافت می کند وخرده فروش 380 کالارابه مصرف کننده می فروشد ومالیات 11.4 می گیرد (1.5=9.9-11.4) .

مثال : گروه صنعتی بهمن دردوره ی سوم مالیات برارزش افزوده از 1/7/87 تا30/9/87 برای تولید خودروی نیسان مکسیما به شرح زیر کالا وخدماتی خریداری کرده است:

1)      واردات قطعات از شرکت نیسان ژاپن به ارزش 10000000000 ریال .

2)      خرید تزئینات داخلی خودرو از شرکت سایپا اذین به ارزش 500000000 ریال.

3)      خرید گیربوکس از شرکت کرمان خودرو به ارزش 2000000000 ریال.

اگر این شرکت طی این دوره 50 دستگاه خودروی مزبور را با قیمت هر دستگاه 400000000 ریال به فروش داخلی برساند وهمچنین 10 دستگاه خودروی مزبور رابا قیمت 200000000 ریال به ترکمنستان صادر کند به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1)موعد تسلیم اظهارنامه برای این شرکت تاریخی است؟

2) نمودار ورودی وخروجی مربوط به محاسبه ی ملیات برارزش افزوده را طراحی کرده ومالیات وعوارض قابل پرداخت این دوره رامشخص کنید؟

1) 1/10/87 تا15/10/87 بای اظهارنامه تسلیم کند.

 

گروه صنعتی بهمن

خرید از اذین 

واردات از ژاپن

خرید گیربوکس

فروش داخلی

صادرات به ترکمنستان

 

در واردات از ژاپن 10000000000 ریال قیمت بوده که مالیات ان 300000000 می شود ، درخرید تزئینات 500000000 بوده ومالیات ان 15000000 می شود، درخرید گیربوکس 2000000000 ریال که مالیات ان 60000000 می شود ودربخش فروش 20000000000=50*400000000 ومالیات ان 600000000 می شود ودرصادرات به ترکمنستان 2000000000=200000000*10 که مالیات ان 0 است.

375000000=60000000+15000000+300000000 VAT خرید

600000000 VATفروش

مالیات برارزش افزوده =VATفروش-Tخرید

225000000=375000000-600000000 مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت گروه صنعتی بهمن

 

ثبت حسابداری مالیات برارزش افزوده:

درهنگام خرید : موجودی کالا**

                        مالیات بر ارزش افزوده**

                              

                                                    حسابهای پرداختنی**

 

 

درهنگام فروش: بدهکاران /بانک **

                                 فروش**

                                  مالیات برارزش افزوده**

مالیات بر ارزش افزوده**

                   بانک**

 

پرداخت به اداره ی مالیاتی

 

 

بانک**

مالیات برارزش افزوده**

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت 16:59  توسط محمد ثاقب فرد  | 

مالیات حقوق

نرخ مالیات حقوق: درمورد کارکنان دولتی(قانون خدمات کشوری) پس از کسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ مقطوع 10% ودرمورد سایر حقوق ایران پس از کسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42000000 ریال به نرخ 10% ومازاد ان بر اساس جدول ماده ی 131 محاسبه می شود.

تکلیف پرداخت کنندگان حقوق: پرداخت کنندگان اصلی دستمزد مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه وکسر وظرف 30 روز ضمن تسلیم فهرست متضمن نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق ومیزان مالیات ان به اداره ی مالیاتی خود پرداخت کند پرداخت کنندگان حقوق که غیر از کارفرمای اصلی است مکلفند از هر پرداخت مالیات متعلق رابدون رعایت معافیت بر اساس اصول نرخ مالیاتی محاسبه وظرف30 روز مالیات را پرداخت کنند.

محاسبه ی مالیات حقوق مستمر ماهانه: برای محاسبه ی مالیات حقوق نخست حقوق ومزایای مستمر ماهانه را پس از کسر معافیت ها مقرر 12 برابر کرده سپس بر اساس مقررات گفته شده اعمال نرخ می کنیم.

محاسبه ی مالیات مزایای غیر مستمر: دربخش دولتی مزایای غیر مستمر صرفا مشمول نرخ 10% می شود اما در بخش غیر دولتی تا 42000000 ریال 10% ومازاد ان به جدول می رود.

نحوه ی محاسبه ی مالیات اضافه کار: برای بخش های دولتی اضافه کار صرفا شامل 10% مالیات می شود اما در مورد بخش غیر دولتی اضافه کار بر این اساس محاسبه می شود ابتدا حقوق ومزایای مستمر سالانه رابه نرخ می بریم وسپس اضافه کاری مشمول اخرین نرخ استفاده شده می شود.

مثال:خانم عامری در سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 85/1/1 استخدام شده است اجزای حقوق ایشان به شرح زبر است؟ 1) حقوق اصلی 3250000 ریال - حق سرپرستی 1500000 ریال - فوق العاده شغل 2000000 ریال - با فرض اینکه معافیت ماهانه حقوق او درسال85 معادل 2160000 ریال می باشد. مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق نامبرده در خرداد1385.

پاسخ: 6750000=2000000+1500000+3250000 حقوق دریافتی ماهانه

81000000=12*6750000 حقوق سالانه

55080000=(12*2160000)-81000000 درامد مشمول مالیات حقوق

5508000=10%* 55080000 مالیات سالانه

459000 =12/ 5508000 مالیات خردادماه

مثال: حقوق ومزایای اقای حسینی ماهانه 12500000 ریال است درصورتی که ایشان از تاریخ 81/3/1 دراستخدام وزارت نفت درامده باشد معافیت سال 81 نیز 1450000 ریال است علاوه بر این ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 ریال و4000000 ریال اضافه کاری دریافت کرده است مطلوب است محاسبه ی مالیات اقای حسینی در 2 ماه مذکور؟

پاسخ: 125000000=10*12500000 حقوق سالانه

110500000=(10*1450000)-125000000 درامد مشمول مالیات تاپایان سال 81

11050000=10%*110500000 مالیات سالانه تا پایان سال 81

1105000=10/ 11050000 مالیات هر ماه

1105000 مالیات اصلی

300000=10%* 3000000

1405000 =1105000+300000 کل مالیات دی ماه

1105000 مالیات اصلی

400000=10%4000000

1505000=1105000+400000 کل مالیات بهمن ماه

اگر اقای حسینی کارمند شرکت بازرگانی ایران باشد مالیات ایشان در ماههای دی وبهمن چقدر است؟

پاسخ: 125000000 =10*12500000 حقوق سالانه

110500000=(10*1450000)-125000000 درامدمشمول مالیات تا پایان سال 81

4200000=10% 42000000

11600000=20%*58000000

2625000=25%*10500000

18425000 جمع کل مالیات سالانه

1842500=10/ 18425000 مالیات اصلی سال دی وبهمن

1842500 مالیات اصلی

750000=25%* 3000000

2592500=750000+1842500 جمع کل مالیات دی ماه

1842500 مالات اصلی بهمن ماه

1000000=25%*4000000

2842500=1000000+1842500 جمع کل مالیات بهمن ماه

مثال: حقوق ومزایای اقای املی ماهانه 1200000 ریال است این حقوق بگیر در سال 82 نیز 2000000 ریال عیدی و4000000 ریال مزایای غیر نقدی گرفته است مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق ایشان دراسفند 82 . ودر صورتی که معافیت درسال 82 - 1600000 ریال است؟

پاسخ: 14400000=12*1200000 حقوق سالانه

19200000=12*1600000 معافیت سالانه سال 82

19200000-14400000 چون معافیت سالانه بیشتر از حقوق سالانه است مشمول مالیات حقوق اصلی نمی شود.

19200000=12*1600000

1600000=1/12 *19200000

400000=1600000-2000000

40000=10%* 400000 عیدی مشمول مالیات

19200000=12*1600000

3200000=2/12*19200000

800000=3200000-4000000

80000=10%*800000 مزایای غیر نقدی مشمول مالیات

120000=80000+40000 جمع کل

-

مثال:حقوق ومزایای خانم عاملی به شرح زیر است حقوق اصلی 4000000 -فوق العاده شغل 3000000-حق جذب1500000 - حق سرپرستی 1500000 -اضافه کاری 2500000 ریال.

مزایای زیر از ابتدای ابان ماه تخصیص یافته است :

1- مسکن با اثاثیه - اتومبیل با راننده .

2-حق سرپرستی ایشان از 1500000 ریال به 3000000 ریال افزایش یافته است.

3- هزینه سفر وماموریت ابان ماه 1400000 ریال.

4- اضافه کاری ابان ماه 2800000 ریال.

اگر خانم عامری کارمند شرکت توانیر (خصوصی) باشد مطلوب است محاسبه ی مالیات - معافیت ماهانه 1450000 ریال.

جواب: 10000000=1500000+1500000+3000000+4000000 حقوق ماهانه

120000000=12*10000000 حقوق سالانه

102600000=(12*1450000)-120000000 درامد مشمول مالیات

4200000=10%*42000000

11600000=20%*58000000

650000=25%*2600000

1370833=12/ 16450000 مالیات حقوق ماهانه

625000=25%*2500000 اضافه کاری مهر ماه

1370833+

625000

=19951833

10000000=1500000+1500000+3000000+4000000 حقوق مهر ماه

70000000=7*10000000 جمع حقوق ومزایای تا پایان مهر ماه

11500000=3000000+1500000+3000000+4000000 حقوق ابان ماه

57500000=5*11500000 حقوق ومزایای از ابان ماه تا پایان سال

14375000=25%*57500000 تقدیم مسکن 5 ماهه

5750000=10%*57500000 تقدیم اتومبیل 5 ماهه

127500000 =57500000+70000000 حقوق سالانه پس از تغییرات

110100000=(12*1450000)-127500000 درامد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت

20125000=5750000+14375000 جمع مزایای غیر نقدی

17225000=(2*1450000)-20125000 درامد مشمول مالیات مزایای غیر نقدی

127325000=17225000+110100000 جمع مزایای نقدی وغیر نقدی مشمول مالیات

4200000=10%*42000000

11600000=20%*58000000

6831250=25%*27325000

1885937=12/ 22631250 مالیات حقوق ابان ماه

700000=25%*2800000 مالیات اضافه کاری ابان ماه

1885937 مالیات اصلی ابان ماه

700000+ مالیات اضافه کاری

=2585937

مثال: اقای حسینی کارمند شرکت ایوا درتهران است ساعات کارکرد ایشان در شهریور ماه به مدت 176 ساعت است که نرخ دستمزد هر ساعت 600 ریال است ؟ سایر مزایا نیز به ایشان تعلق نمی گیرد اگر نرخ مالیات 10% فرض شود مطلوب است محاسبه ی مالیات حقوق وارائه ی ثبت های حسابداری در دفاتر کارفرما؟

105600=60*176

10560=10%*105600 مالیات حقوق

هزینه حقوق ودستمزد105600

خالص پرداختنی95040

مالیات پرداختنی 10560

ثبت هزینه حقوق

مالیات پرداختنی 10560

بانک10560

ثبت پرداخت مالیات.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 10:29  توسط محمد ثاقب فرد  | 

مسائل مالیات املاک و درس مالیات مشاغل

مثال:اقای حسینی زمینی را برای مدت 30 سال با اجاره ی ماهانه 20 میلیون ریال اجاره کرده ودر ان خانه ای احداث می کند وخانه را به مبلغ 40 میلیون ریال اجاره می دهد درامد مشمول مالیات اقای حسینی رادر سال 1385 حساب کنید؟

20000000=20000000-40000000مابه التفاوت اجاره ی دست اول ودست دوم

240000000=12*20000000 اجاره سالانه مشمول مالیات

180000000=75%*240000000 محاسبه استهلاک

18500000 180000000

+

20000000

=38500000مالیات

همان طور که در مسئله ملاحظه می شود اقای حسینی در یک نقطه اجاره ی بابت زمین پرداخت می کند و همچنین خانه ی را که خود احداث کرده اجاره می دهد در این حالت خالص اجاره باید مبنای محاسبه ی مالیات قرار گیرد که ان هم تفاوت بین دو اجاره است.

مثال: شرکت خدمات بانکی امید ایران یک خانه ویک دارایی ثابت ماشین الات را از شخص حقیقی اجاره کرده است .روند کار شرکت در اداره ی امور مالیاتی را تشریح کنید؟ 1) در مورد ملک: چون مستاجر شرکت است باید ظرف 10 روز مالیات رااز اجاره ی پرداختی کسر کند وبه اداره ی امور مالیاتی محل ملک بپردازد ورسید ان را به موجر تحویل دهد ..2) ماشین الات: شرکت مستاجر باید به مانند ملک مالیات مورد نظر را به نرخ 5% کسر کرده وبه اداره ی امور مالیاتی خود ورسبد ان را به صاحب ماشین الات تحویل دهد. در رابطه با استهلاک نیز وظیفه ی ندارد.

مثال : شرکت خدمات بانکی امید ایران در سال 1383 املاک زیر را اجاره کرده است مطلوبست :محاسبه ی مالیات بر درامد املاک در حالات ذیل:

1-4:یک واحد تجاری در تهران به مبلغ ماهانه 10 میلیون ریال در صورتی که متراژ ان 100 متر باشد؟ چون واحد تجاری است مشمول معافیت متراژ نمی شود..

جواب:

120000000 =12*10000000 درامد اجاره ی سالانه

90000000=75%*120000000 درامد مشمول مالیات

4500000 90000000

+

12000000

16500000=کل مالیات

2-4:یک واحد مسکونی در شیراز به متراژ 215 متر مربع در صورتی که به استناد کمیسیون تقویم املاک اجاره ی هر متر مربع 200 هزار ریال باشد ومالک درامد دیگری هم نداشته باشد؟

جواب:

15=200-215 چون ملک در غیر از تهران واقع شده است تا 200 متر معافیت دارد.

3000000=15* 200000 اجاره ماهانه مشمول مالیات

36000000=12*3000000 درامد اجاره سالانه

27000000=75% *36000000 محاسبه استهلاک

4050000=15%*27000000 مالیات

21000000=12*1750000 معا فیت سال 83

900000=21000000-27000000 مالیات واقعی

3150000=900000 -4050000 استرداد مالیاتی

3-4: یک واحد مسکونی در تهران به مبلغ 10 میلیون ریال در صورتی که ملک متعلق به سه نفر به ترتیب 2 دانگ : 1 دانگ:3 دانگ باشد ومالک سه دانگ درامد دیگری نداشته باشد؟

جواب:

120000000=12*10000000 درامد اجاره سالانه

90000000=75%*120000000 درامد اجاره مشمول مالیات پس از کسر استهلاک 25%

30000000=2/6 *90000000

15000000=1/6*90000000

45000000=3/6 *90000000

4500000 15% 30000000

2250000 15% 15000000

4500000 45000000

+

3000000

= 7500000مالیات 3 دانگ

21000000=12*1750000 معافیت سالانه

24000000=21000000-45000000 درامد مشمول مالیات پس از کسر معافیت

3600000 15% 24000000 مالیات واقعی

3900000 =3600000-7500000 استردادمالیاتی

مثال: یک شرکت دولتی ساختمانی را به مبلغ ماهانه 200 میلیون ریال برای 2 سال در تاریخ 1381/5/1 اجاره کرده است . اگر مال الا جاره به صورت سالانه ودر تاریخ های 1382/4/31 و1383/4/31 پرداخت شود .مالیات بر درامد اجاره ی سال مالی منتهی به 1381/12/29 و 1382/12/29 را محاسبه کنید؟

سال 1381 1600000000=8*200000000 درامد اجاره ی 8 ماه

1200000000=75%*1600000000 محاسبه استهلاک

281000000 1200000000

+

70000000

= 351000000 کل مالیات سال 1381

سال 1382 2400000000=12*200000000 درامد اجاره سالانه

1800000000=75%*2400000000 محاسبه استهلاک

281000000 1800000000

+

280000000

= 561000000 کل مالیات سال 1382

 

مالیات مشاغل : منظور از مالیات مشاغل یعنی درامد اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل که عبارت است از کل فروش کالا به خدمات به اضافه ی سایر در امد های که مشمول مالیات های دیگر نشدند پس از کسر هزینه ها واستهلاک ها.

چگونه مالیات مشاغل تعیین می شود ؟ صاحبان مشاغل بر اساس قانون مالیات های مستقیم به 3 طبقه بر اساس نگهداری دفاتر طبقه بندی می شوند.طبقه اول : کسانی که باید فعالیت های اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت کنند به مانند بازرگانان - صاحبان موسسات حسابداری وحسابرسی -صاحبان هتل ها - بنکداران -موسسات حمل ونقل .طبقه دوم: مشاغلی هستند که مکلف اند فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درامد و هزینه ثبت کنند مثل صاحبان سینما ها - پزشکان - سازندگان - فروشندگان طلا وجواهر . طبقه سوم :شامل بقیه ی مشاغلی می شوند که مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درامد وهزینه خود را طبق ضوابط نگهداری کنند.

نرخ مالیات مشاغل : نرخ مالیات مشاغل بر اساس جدول ماده ی 131 محاسبه می شود.

محاسبه ی مالیات مشاغل به 2 صورت انجام می شود اگر هر کدام از مشاغل در طبقات معرفی شده صاحب دفتر باشند بر اساس رسیدگی به دفاتر ومحاسبه ی سود وزیان مالیات محاسبه میشود .

اگر فاقد دفتر باشند از تکنیک های تشخیص علی الراس مبتنی بر تخمین استفاده می شود.

اگر مالیات پردازی در مالیات مشاغل موارد زیر را رعایت نکند مالیات ان نه از طریق بررسی دفاتر بلکه از طریق تشخیص علی الراس یا تشخیص مبتنی بر تخمین تعیین می شود.

1) در صورتی که تا موعد مقرر اظهارنامه - ترازنامه - حساب سود وزیان ویا دفاتر را تسلیم اداره ی مالیاتی نکند.

2) در صورتی که مالیات پرداز به درخواست کتبی اداره ی مالیاتی از ارائه ی دفاتر یا مدارک خود خودداری کند.

3) در صورتی که دفاتر ابزاری برای محاسبه ی درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی باشد که در این صورت این موضوع علاوه بر تایید اداره ی امور مالیاتی باید در هئیتی دیگر مرکب از 3 نفر حسابرس نیز تایید شود.

تشخیص علی الراس چیست؟ تشخیص علی الراس در نقطه ی مقابل تشخیص مبتنی بر سود وزیان قرار دارد که ابتدا باید مجموعه ی از قرینه های مورد نظر را مثل (خرید - فروش- سرمایه) با توجه به کسب وکار مورد نظر انتخاب وبرای ان قرینه ها از دفترچه ی تعیین ضرایب مناسب انتخاب کرد. حاصل ضرب قرینه در ضریب درامد مشمول مالیات می شود.

ضریب بیانگر حاشیه ی سود در کسب وکار مورد نظر است .به عبارت دیگر ضریب مالیاتی گویای نسبت استفاده از هزینه در راه رسیدن به درامد است.

قرینه های مالیاتی : عواملی است که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درامد مشمول مالیات بصورت تخمینی بکار می رودوعبارتند از 1- خرید سالانه 2- فروش سالانه 3- درامد ناویژه 4-میزان تولید 5- ارزش سرقفلی .

معافیت مشاغل: معافیت ماهانه اشاره شده در فصل معافیت املاک دراین جا هم جاری است در صورت تعدد شرکا حداکثر 2 معافیت به یک واحد کسبی تعلق می گیرد ومازاد ان به جدول ماده ی131 برای تشخیص مالیات می رود.

تبصره: در صورتی که بین دو شریک رابطه ی همسری وجود داشته باشد در حکم یک شریک تلقی شده وبه ان یک معافیت ان هم به مرد تعلق می گیرد.

مثال: شخصی با A ریال سرمایه - B ریال تولید - C ریال فروش و D ریال خرید شناسایی شده است اداره ی امور مالیاتی برای تعیین درامد از طریق علی الراس در حال انتخاب بین قرینه های اشاره شده است در صورتی که اداره ی امور مالیاتی از 3 قرینه سرمایه - فروش وخرید باهم استفاده کند وضرایب مالیاتی هم از دفترچه تعیین ضرایب انتخاب کند درامد مشمول مالیات به شرح زیر تعیین می شود.

نکته: در صورتی که برای تشخیص مالیات از دفترچه قرینه وضریب استفاده شود معدل ان ها حساب می شود.

(ضریب مالیاتی به خرید )D +( ضریب مالیاتی به فروش ) C +( ضریب مالیاتی به سرمایه ) A /3 = E درامد مشمول مالیات

E *نرخ = tax مالیات

قابلیت اتکای گزارش رسیدگی مالیاتی که از چند قرینه استفاده می کنند بیشتر است.

نکته: برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان مالیاتی- بانک مرکزی- شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف- نماینده ی نظام پزشکی ونماینده ی اتاق بازرگانی در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی تشکیل جلسه می دهند.

نکته: هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه ی خود صاحب شغل (مودی) همسر- اولاد-وافراد تحت تکفل او وحق بیمه ی عمر پرداختی وبیمه های درمانی پرداختی از درامد مشمول مالیات کسر می شود.

نکته: برخورداری از معافیت مالیات مشاغل از عملکرد 1382 به بعد منوط به تسلیم اظهارنامه است.

نکته : مدت تسلیم اظهارنامه : در مالیات مشاغل به مانند شرکت ها از اول تیر ماه تا پایان تیر ماه است.

مثال: صاحب تعمیر گاهی اظهارنامه ی عملکرد سال 1385 خود را به موقع تسلیم اداره ی امور مالیاتی کرده است ودفاتر وی نیز مورد قبول قرار گرفته اطلاعات زیر از دفاتر ایشان بدست امده است . کل درامد 893500000 ریال-هزینه های تعمیر گاه 500000000 ریال - استهلاکات 10000000 ریال- هزینه های بیش از حد نصاب قانونی 15500000 ریال - هزینه های درمان همسر صاحب تعمیر گاه که مورد قبول واقع شده است12000000 ریال است.

مطلوب است : محاسبه ی مالیات عملکرد سال1385 در صورتی که معافیت ماهانه 2160000 ریال باشد؟

نکته: درصورتی که هزینه های که شرکتها انجام می دهند خارج از استانداردهای حسابداری وائین نامه های قوانین مالیاتی باشد از نظر مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول نیست ودر حکم درامد حساب شده به درامد مشمول مالیات اضافه شود.

909000000=15500000+893500000 درامدها

522000000=10000000+12000000+500000000 هزینه ها

387000000=522000000-909000000 درامد مشمول مالیات

25920000=12*2160000 معافیت سالانه سال 1385

361080000=25920000-387000000

56000000

+ 361080000

33324000

= 89324000مالیات مربوطه

نکته: اظهارنامه باید به محل وقوع کار اصلی تسلیم شود .به طور مثال: اگر یک کارگاه تولید مبلمان در جاده ی ابعلی تهران باشد وفروشگاه مرکزی ان در خیابان جردن باشد در این صورت صاحب کارگاه باید اظهارنامه را به اداره ی امور مالیاتی محل وقوع کارگاه که در شرق تهران است تسلیم کند.

نکته: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در نقاطی که مقتضی بداند درامد مشمول مالیات تمام ویا برخی از مودیان مالیات مشاغل را با نظر اتحادیه تعیین کند که این مالیات قطعی است ..

مثال: درامد مشمول مالیات سوپر مارکت دریانی در سال 1383 معادل 500000000 ریال بوده است مطلوب است محاسبه مالیات مشاغل در سال مذبور؟

21000000=12*1750000 معافیت سالانه سال1383

479000000=21000000-500000000 درامد مشمول مالیات

56000000

+

68700000

=124700000 مالیات مربوطه

مثال: یک کارگاه تولیدی ماشین الات سنگین مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است این کارگاه به علت عدم رعایت موازین قانونی رد شده است؟ماموران تشخیص مالیات مشخص کردند که این کارگاه معادل 100000000 ریال مجموع خرید سالانه معادل 200000000 ریال وفروش ان معادل 400000000 ریال بوده است؟

این کارگاه همچنین اظهارنامه ی مالیاتی خود را تسلیم اداره ی مالیاتی نکرده است. درصورتی که ضریب سرمایه 15 - ضریب خرید 11- ضریب فروش 9 باشد درامد مشمول مالیات این کارگاه را حساب کنید؟

3/(9%*400000000)+(11%*200000000)+(15%*100000000)

=

24333333

نرخ ماده 131 3649999 =15%*24333333

مثال: اقای امینی صاحب هتل میلاد در شهر رامسر است در سال 1386 دفاتر قانونی ان مورد تایید اداره ی مالیاتی قرار نگرفته است به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1) اولین مرحله ی اعتراض اقای امینی به رد دفاتر در کجا انجام می شود پاسخ: اقای امینی می تواند نزد هیئت 3 نفر حسابرسی شکایت ببرد ومستندات خود را برای اعتبار داشتن دفاتر خود به ان هیئت ارائه دهد در صورتی که ان هیئت با اکثرارا اعتبار دفاتر ؟را تایید کرد مالیات هتل اقای امینی از طریق دفاتر مشخص می شوددر صورتی که ان هیئت نیز دفاتر را غیر قابل رسیدگی تشخیص داد مالیات از طریق علی الراس محاسبه می شود.

2)در صورتی که مالیات اقای امینی از طریق علی الراس محاسبه شود ودرامد سالانه ان 1500000000 ریال براورد شود با توجه به ضریب 8% مالیات هتل را در سال 86 حساب کنید؟ معافیت 2270000 ریال.

120000000=8%*1500000000

27240000=12*2270000 معافیت ماهانه 1386

92760000=27240000-120000000درامد مشمول مالیات

4500000

+

12552000

=17052000مالیات مربوطه اقای امینی

مالیات حقوق :

مزد عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع انها که درقبال نیروی کار به کارگر پرداخت می شود..

دستمزد در ایران براساس 2 قانون پرداخت می شود 1) قانون کار که مربوط به شاغلین بخش خصوصی وعمومی است و2) قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به شاغلین وبازنشسته های بخش های دولتی است.

حقوق ومزایای مستمر نقدی :شامل مواردی که براساس قانون به نیروی کار پرداخت می شود به مانند حقوق ثابت -مزایای مستمرشغلی حق اولاد- حق مسکن -حق مدیران برای مدیران.

مزایای مستمر غیر نقدی : خواروباروبن-استفاده از مسکن واگذاری ازطرف کارفرما بااثاثه و بدون اثاثه -استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما می تواند (با راننده وبدون راننده ).

مزایای غیر مستمر نقدی: اضافه کاری- حق ماموریت - عیدی- پاداش بهره وری.

درامد مشمول مالیات حقوق:شامل حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم از مستمر وغیر مستمر قبل از وضع کسورات وپس از وضع معافیت های مقرر دراین قانون (قانون مالیات های مستقیم).

نحوه ی تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی دردرامد مشمول مالیات حقوق:

مسکن با اثاثیه معادل 25% حقوق- بدون اثاثیه معادل 20% حقوق ومزایای مستمر نقدی درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

اتومبیل اختصاصی با راننده 10% -بدون راننده 5% -حقوق ومزایای مستمر نقدی در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

لازم به ذکر است که محاسبه ی درامد مشمول مزایای مستمر غیر نقد(اتومبیل) فقط درمورد بخش خصوصی صادر است ودر مورد بخش دولتی محاسبه نمی شود.

معافیت ها: کارمند یا کارگر از معافیت ماهانه که قبلا ذکر شد به عنوان معافیت پایه استفاده می کند در کنار اینها برخی از معافیت های دیگر به شرح زیر درمالیات حقوق وجود دارد.

1) مزایای غیر نقدی در سال معادل2/12 معافیت پایه معافیت دارد.

2) عیدی یا پاداش اخر سال مجموعا معادل 1/12 معافیت مالیاتی فارق از مدت کارکرد دارد.

تبصره: دیگر پاداشها شامل پاداش بهره وری کارانه - پاداش های موردی- پاداش های میان سالی جملگی مشمول مالیات می شوند.

3) هزینه ی سفر وفوق العاده ماموریت از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

4) خانه های ارزان قیمت سازمانی از پرداخت مالیات حقوق معافند.

5) 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.

6) حقوق باز نشستگی ومستمری بگیری وپاداش پایان خدمت از مالیات حقوق معاف است.

7) درامد پرسنل نیروهای مسلح - جانبازان- ازادگان- ووزارت اطلاعات از پرداخت مالیات معاف است.

8) درامد پرسنل کنسولی ودیپلمات به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 8:47  توسط محمد ثاقب فرد  | 

مطالب نهایی فصل مالیات املاک

مثال:شرکت نوید یک ساختمان اداری با مبلغ ماهانه 90000000 ریال اجاره کرده است سند مالکیت ساختمان متعلق به شرکت فرید وخانم خرمی بصورت مساوی است ؟ محاسبه ی مالیات بر دامد اجاره ی مذکور در پایان سال 82 در صورتی که خانم خرمی باز نشسته باشد ومعافیت سال مذبور 1600000 ریال باشد؟

1080000000=12*90000000 درامد اجاره ی سالانه

540000000=50%*1080000000 درامد اجاره ی سهم هر مالک

405000000=75%*540000000استهلاک درامد اجاره

56000000چون موجرشخص حقیقی است405000000

465000000+

102500000

1080000000=12*900000000درامد اجاره سالانه

540000000=50%*1080000000درامد اجاره سهم هر مالک

405000000=75%*540000000استهلاک درامد شرکت فرید

101250000=18.75%*54000000مالیات اجاره شرکت فرید

یا

101250000=25%*405000000مالیات اجاره شرکت فرید

در صورتی که موجر شخص حقوقی باشد از ان جا که نرخ مالیات شخص حقوقی 25% ثابت است واز طرفی ما باید استهلاک 25% را هم برای اجاره های دریافتی محاسبه بکنیم به عنوان یک راه میانبر می توان درامد اجاره ی سهم موجر شخص حقوقی رادر 18.75% ضرب کرد در این صورت به مالیات سهم شخص حقوقی می رسد.

19200000=12*1600000 معافیت سالانه سال 82

385800000=19200000-405000000درامد مشمول مالیات پس از کسر معافیت باز نشستگی

56000000چون موجر شخص حقیقی است 385800000

40740000+

96740000

5760000=96740000-102500000استرداد مالیاتی اداره ی مالیاتی باید به خانم خرمی بدهد.

مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک وسرقفلی:

درصورتی که یک ملک از ویژگی حق کسب برخودار باشد اصطلاحا به ان ملک دارای سرقفلی می گویند در این صورت از لحاظ مالیاتی اگر صاحب این حق تمایل داشته باشد که این حق را واگذار کند موظف است 2% قیمت بازار را به عنوان مالیات سرقفلی بپردازد.

در صورتی که فردی حقیقی وحقوقی حق مالکیت خود را نسبت به ملک واگذار کند به این معامله مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک تعلق می گیرد که نرخ ان 5% ارزش معاملاتی است.

ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک مشخص می شود ومعمولا از نرخ روز خیلی پایین تر است.

نحوه ی پرداخت:1-اعلام دفتر خانه:در صورتی که 2 نفر تمایل به انجام معامله ی داشته باشند دفتر اسناد رسمی موظف است بر اساس استعلام از اداره ی مالیاتی مطمئن شود که مالیات های مربوط به ملک مورد نظر کلا وصول شده است . در غیر این صورت دفتر خانه ی اسناد رسمی حق انجام معامله راندارد.

2-مراجعه خود فرد فروشنده:در صورتی که انتقال املاک از طریق اسناد عادی انجام شود فروشنده مکلف است ضمن ارائه ی مبایعه نامه وسایر مدارک فروش مالیات های مورد نظر را پرداخت کند.

3-رسیدگی وبازدید اداره ی امور مالیاتی:اداره ی امور مالیاتی موظف است در مواقعی نسبت به املاک تحت نظر خود عملیات واحد یابی انجام دهد دراین صورت موظف است کلیه ی مالیات های مربوط را در صورت انتقال وصول کند.

4-اطلاع اشخاص ثالث:

نکته:در صورتی که انتقال گیرنده دولت - شهرداری-یا موسسات وابسته به دولت باشند وهمچنین در مواردی که ملک به وسیله ی اجرائیات ثبت به قائم مقامی مالک داده می شود که بهای انتقال در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه ی مالیات نقل وانتقال بهای کمتر ملاک محاسبه ی مالیات خواهد بود.

نکته:اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان قیمت که ظرف مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون 1380/11/27 مطابق ضوابط وزارت مسکن وشهرداری احداث شود وحداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه ی احداث که توسط وزارت مسکن وشهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل انتقال قطعی املاک معاف است.

مثال:اقای امیری قصد دارد سرقفلی یک واحد کسبی خود را با دریافت 160000000 ریال انتقال دهد اگر ارزش معاملاتی ان ملک 110000000 ریال باشد مالیات مربوط مربوط به چه میزان است؟

1)3200 هزار ریال***3200000=2%*160000000

2)2200هزار ریال

3)2500هزار ریال

4)هیچکدام

در صورتی که اقای امیری بخواهد ملکیت واحد کسبی را انتقال دهد مالیات نقل وانتقال ان به چه میزان می شود؟

5500000=5%*110000000

مثال:اقای علوی املاک خود را با ارزش روز 500000000 ریال با ارزش معاملاتی 345000000 ریال به شهرداری می فروشد مطلوب است محاسبه ی نقل وانتقال ملک اگر 1)بهای انتقال در سند 300000000 ریال باشد -2)بهای انتقال در سند 700000000 ریال باشد؟

1) 15000000=5%*300000000 چون ارزش انتقال به شهرداری کمتر است از ارزش معاملاتی است این عدد استفاده می شود.

2) 17250000 =5%*345000000 چون بهای ارزش معاملاتی ملک مذبور کمتر از ارزش انتقال است از این عدد استفاده می شود.

مثال:اقای الفا دارای واحد ملکی خود به ارزش معاملاتی 125 میلیون ریال است که قصد دارد ان را طی سند رسمی به مبلغ 65 میلیون ریال به شهرداری محل انتقال دهد .مالیات نقل وانتقال ؟

3250000=5%*65000000

مثال:در رابطه با محاسبه مالیات سرقفلی کدام گزینه درست است ؟گزینه 4 صحیح است.

1)به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ 2%

2) به ماخذ وجوه دریافتی مالک وبه نرخ 5%

3) به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ 5%

4)به ماخذ وجوه دریافتی مالک وبه نرخ 2%***

سوال:

شما مشاور مالیاتی یک شرکت سازنده ی مسکن هستید این شرکت یک مجموعه 100 واحدی را با متراژ کمتر از 120متر بنا کرده همچنین 30قطعه زمین در نقطعه ی تجاری شهر همراه با 20 واحد کسبی دارد مدیر عامل شرکت از شما خواسته تا با ذکر مسائل مالیاتی شرکت را در تصمیم گیری بهتر یاری کنید ؟سوالات هیئت مدیره از شما به شرح زیر است ؟1) چه تفاوتی از نظر مالیاتی بین اجاره ی مجموعه ی100 واحدی با فروش ان از لحاظ مالیاتی وجود دارد مزایای مالیاتی هر کدام چیست؟2) در کل مجموعه 100 واحدی 30 قطعه زمین و20 واحد کسبی شامل چه مالیات های می شود ؟ 3) اگر مجموعه ی 100 واحدی به شهرداری واگذار یا اجاره داده شود از نظر مالیاتی با حالت عادی چه تفاوتی دارد؟


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:16  توسط محمد ثاقب فرد  | 

دنباله مطلب مالیات بر درآمد اجاره املاک

نرخ مالیات بر درآمد اجاره ی املاک:

به طور کلی نرخ های مالیاتی به سه دسته تقسیم می شوند.

1.نرخ مالیاتی تصاعدی : نرخی است که با افزایش درآمد مشمول مالیات نرخ مالیاتی نیز افزایش می یابد.

2.نرخ مالیاتی تنازلی : نرخی است که با افزایش درآمد مشمول مالیات نرخ مالیات با آهنگ کمتری رشد می کند.

3.نرخ تناسبی : نرخی است که بدون توجه به میزان درآمد مشمول مالیات ثابت است.

نکته : نرخ مورد استفاده در محاسبه ی مالیات بر درآمد اجاره ی املاک در صورتیکه مالکین شخص حقیقی باشند نرخ تساعدی و مبتنی بر جدول ماده ی 131 قانون مالیات های مستقیم است.

در صورتیکه مالکین شخص حقوقی باشند نرخ مالیات بر درآمد اجاره ی املاک 25% ثابت است.

جدول ماده ی 131 قانون مالیات های مستقیم

                                                         نرخ          مالیات جمع شده

- تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات         15%       4500000 

- تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات       20%       18500000

- تا میزان 250میلیون ریال درآمد مشمول مالیات        25%       56000000

- تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات        30%       281000000

- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال                         35%            ----

 

 

 

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ی املاک:

1.از طریق اظهار نامه : موجر شخص حقیقی مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات اجاره ی سال قبلی خود را محاسبه کرده و به اداره ی امور مالیاتی محل سکونت ملک پرداخت کند.

2.اگر مستاجر شخص حقوقی باشد هنگام پرداخت اجاره بها مستاجر مکلف است مالیات متعلق را براساس قانون کسر و ظرف 10روز به اداره ی امور مالیاتی محل ملک پرداخت و رسید آن را تحویل مالک دهد.

3.در صورتیکه موجر و مستاجر به وظیفه خود عمل نکنند اداره ی امور مالیاتی رأساً توسط تشخیص علی الرأس (مبتنی بر تخمین) مالیات مربوط را برآورد می کنند.

نکته1: 25%از اجاره های دریافتی موجر به عنوان استهلاک از درآمد مشمول مالیات اجاره ی سالانه املاک کسر می شود.

نکته 2: در صورتیکه ملک مورد اجاره متعلق به بیش از یک نفر باشد پس از کسر استهلاک 25% درآمد مشمول مالیات اجاره براساس سهم الشرکه هر مالک درآمد مشمول مالیات مشخص می شود.

نکته 3: مالکان مجتمع های مسکونی بیش از 3 واحد اجاری که با رعایت الگوی مصرف ساخته می شوند در طول مدت اجاره 100% از مالیات بر درآمد اجاره یاملاک معاف می شوند در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره ی واحد مسکونی در تهران جمعاً تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره ی املاک معاف است.

نکته 4 : معافیت مالیاتی براساس متراژ صرفاً مختص به املاک مسکونی است و شامل واحد های اداری و تجاری نمی شود.

نکته 5 : درآمد اجاره ی زمین های کشاورزی مشمول مالیات بر درآمد اجاره می شود.

نکته 6 : محل سکونت پدر و مادر، همسر، فرزند و اجداد و سایر افراد تحت تکفل اجاری نیست مگر اینکه ثابت شود اجاره دریافت می شود.

نکته 7 : شخص حقیقی که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه ی اجاره ی او کسر می شود.مشمولان این طرح باید اظهارنامه ی مخصوصی پٌر کرده و آن را به اداره ی امور مالیاتی محل سکونت ملک تحویل دهند تا این معافیت از طریق اداره ی امور مالیاتی به مالکین تخصیص داده شود.

جدول معافیت ماهانه ی حقوق

معافیت ماهانه 1381                                     1450000ریال

معافیت ماهانه 1382                                     1600000ریال

معافیت ماهانه 1383                                     1750000ریال

معافیت ماهانه 1384                                     1900000ریال

معافیت ماهانه 1385                                     2160000ریال

معافیت ماهانه 1386                                     2270000ریال

معافیت ماهانه 1387                                     2450000ریال

معافیت ماهانه 1388                                     4160000ریال

 

مثال:شرکتی 1 ساختمان اداری را به مدت 1 سال از 1/1/85 به مبلغ 200000000ریال اجاره کرده است مالکیت ساختمان متعلق به 3 نفر به صورت مساوی است اگر اجاره سالانه پرداخت شود مالیات بر درآمد اجاره ی هریک از مالکین چه مبلغی است؟ اگر مالکین بازنشسته باشند میزان مالیات بر درآمد اجاره به چه میزان تغییر می کند. ثبت های روزنامه در دفاتر شرکت مستاجر را نیز صادر کنید.

جواب:

1. چون مستاجر شرکت است باید ظرف 10 روز از محل اجاره های پرداختی مالیات ها را کسر و به اداره ی امور مالیاتی محل ملک پرداخت کند.

2. 25% به عنوان استهلاک از درآمد های اجاره کسر شود.

3. سهم هر مالک 2 دانگ است بنابراین پس از کسر 25% استهلاک باید درآمد مشمول مالیات به نسبت سهم تسهیم شود.

اجاره ی سالانه

4. به تمام مالکین معافیت می خورد ولی این کار وظیفه ی اداره ی مالیاتی است و شرکت مستاجر وظیفه ندارد.

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر استهلاک 25%

2400000000=12*200000000

درآمد مشمول مالیات هر مالک

1800000000=75%*2400000000

600000000=3/1800000000

250000000

 


56000000

 

 

600000000(نرخ ماده 131)

105000000

(چون میزان اشخاص حقیقی هستند)

30%*350000000(250000000-600000000)

161000000

کل مالیات

 

 

 

 


               483000000=3*161000000

 

هزینه اجاره  2400000000

                        بانک            1917000000

                        مالیات پرداختنی 483000000

هنگام تخصیص اجاره

 

مالیات پرداختنی 483000000

                       بانک              483000000   

 

 

 

 

 

هنگام پرداخت مالیات

 

چون موجران بازنشسته هستند به اداره ی امور مالیاتی مراجعه می کنند و تقاضای معافیت بازنشستگی می کنند اداره ی امور مالیاتی پس از تأیید این ادعا معافیت را به شرح زیر تخصیص می دهد.

نکته آنکه معافیت ماهانه در سال (85) 2160000ریال است.

 

معافیت سالانه سال 85

 


درآمد مشمول مالیات هر مالک پس از کسر معافیت بازنشستگی

25920000=12*2160000

574000000=25920000- 600000000  

250000000

56000000

 

 

 


574000000(نرخ ماده 131)

چون موجرین شخص حقیقی هستند

 

30%*342000000

153200000

مالیات هر فرد

97200000

 

 

 

 


همانطور که ملاحظه می شود میزان مالیات واقعی پس از تخصیص معافیت 153200000ریال می شود که نسبت به مالیات محاسبه شده توسط شرکت مستاجر 7800000(153200000- 161000000) ریال زیاد محاسبه شده است به عبارت دیگر مبلغ 7800000 ریال به هر کدام از مالکین بازگردانده می شود .به این عمل استرداد مالیاتی می گویند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط محمد ثاقب فرد  | 

مالیات چیست؟مالیات پرداخت یک جانبه ی ملت به دولت طبق مقررات قوانین مشخص برای دسترسی به اهداف سیاستگذاری مشخص.

مالیات مستقیم Direct tax                     مالیات غیر مستقیم   Indirect tax

 

مالیات مستقیم شامل مالیات های است که پرداخت کننده ی ان برای دستگاه مالیاتی مشخص و معین است یعنی فرد پرداخت کننده ی مالیات در دستگاه مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) صاحب پرونده ی مشخص است.به طور مثال :مالیات بر درآمد حقوق فردی که ماهانه توسط کارفرما مالیات حقوق ان کسر و ظرف 30 روزبه دستگاه مالیاتی پرداخت می شود نزد دستگاه صاحب پرونده است یعنی مشخص است که در هر بازده ی زمانی کارفرما چه میزان مالیات از حقوق کارمند کسر کرده است و چه میزان کارمند مالیات  پرداخت کرده است  و یا مالیات بر درآمد اجاره املاک.

 

در مالیات بر درآمد اجاره املاک عقد اجاره بین موجر  و مستاجر منعقد می شود دراین حالت براساس قراردادمستاجر موظف است اجاره بها را پرداخت کند از ان  جا که موجرنیز باید بخشی از این اجاره بها را به عنوان مالیات بپردازد واین روند مشخص است بنابراین این نوع مالیات نیز مالیات غیر مستقیم است یا مثل مالیات بر درآمد شرکتها- مالیات بر درآمد مشاغل. 

 

مالیات غیر مستقیم : مالیات غیر مستقیم ان دسته از مالیات های است که فرد پرداخت کننده ی مالیات برای دستگاه مالیاتی مشخص نیست به عبارت دیگر فرد پرداخت کننده مالیات در دستگاه مالیاتی پرونده ندارد. مثلا مالیات بر کالا و خدمات شامل این دسته از مالیات هاست فردی که یک بطری نوشابه خریداری میکند 3درصد ان را مالیات می پردازد و برای دستگاه مالیاتی مهم نیست که چه کسی این مالیات را می پردازد مهم میزان  مصرف ان کالا ست. 

 

مالیات مستقیم : در ایران بر اساس قانون مالیات های مستقیم وصول می شود این قانون در سال 1366 تصویب شده است ودر سال 1380 مورد اصلاح کلی قرار گرفته است. در مورد مالیات های غیر مستقیم قانون مرجع قانون مالیات بر ارزش افزوده است V.A.T  که در تیر ماه 87 مورد تصویب قرارگرفته واز مهر ماه 87 اجرای شده است.                                                                                    Value.added.tax

 

نظام مالیاتی : هدف از نظام مالیاتی عبارت است از اجزای که رابطه ی بین مالیات دهنده (مودی) و مالیات گیرنده (سازمان امور مالیاتی کشور ) سازمان   میدهد.

 

نظام مالیاتی {1-مالیات دهنده (مردم = مودیان) . 2- مالیات گیرنده (دولت= سازمان امور مالیاتی کشور ) .3-قانون (به نمایندگی از مجلس). 4-روش های عملیاتی (سیستم بوروکراسی کشور ).5-نهادهای مدنی (اتحادیه ها و اصناف).  }

 

 

فرایند های اساسی نظام مالیاتی:

 

1-گام اول : ثبت نام و شناسایی.

به طور مثال بر مالیات بردرامد شرکتها .شرکتها موظفند پس از ان که در اداره ی ثبت شرکتها به ثبت رسیدند و مجوز فعالیت دریافت کردند ظرف 4 ماه خود را به دستگاه مالیاتی (به نزدیکترین اداره ی کل امور مالیاتی محل قانونی شرکت) مراجعه کنند و مدارک ثبتی لازم را برای دریافت شماره شناسایی اقتصادی.

                                                                                                                                                                                   Identification    Number        Tax TIN: (شماره شناسایی اقتصادی)

 

2- گام دوم :فرایند  رسیدگی و تشخیص.

 

به طور مثال در مورد مالیات بر درآمد شرکتها یک شرکت پس از یک سال مالی فعالیت باید 4 ماه سال مالی که معمولا در ایران تیر ماه اظهار نامه ی مالیاتی به دستگاه مالیاتی تسلیم کند. در این حالت اداره ی مالیاتی فرصت دارد ظرف یک سال اظهار نامه ی مالیاتی شرکت را بررسی و در قالب برگ تشخیص مالیاتی ان را به مودی اعلام کند. امکان دارد مودی مالیاتی به این تشخیص اعتراض داشته باشد در این صورت می تواند نخستین مرحله ی اعتراض خود را که به اصطلاح توافق با رئیس اداره ی امور مالیاتی است اجرایی کند. اگر مودی مالیاتی باز هم اعتراض داشته باشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه می کند. و در این مرحله فرایند رسیدگی و تشخیص پایان می پذیرد.

 

3-گام سوم:فرایند مطالبه و وصول.

 

در این فرایندمودیان مالیاتی باید مالیاتی را که در فرایند قبلی قطعی شده است از طریق سیستم بانکی بپردازند. اگر مودیان مالیاتی این مالیات را نپرداختند دستگاه مالیاتی مجاز است از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات اقدام کنند. 

 درآمد مشمول مالیات :  عبارت است از عددی که پس از کسر معافیت ها و کسورات قانونی بدست می اید و حاصل ضرب این عدد در نرخ مالیاتی برابر با مالیات

می شود. 

 معافیت مالیاتی: قوانین مالیاتی برای اشخاص معاملات معافیت های قائل می شود این معافیت ها ممکن است بنا به اهداف اقتصادی و اجتماعی داده شود برخی از معافیت ها نیز با هدف انگیزه مالیاتی به طبقات معینی داده می شود. 

در معافیت های مالیاتی اگر معافیت صد درصدی باشد به ان عدم شمولیت تام مالیاتی گویند یعنی یک معافیت صد درصدی بدون محدودیت دراین حالت موسسات و کالاهای که صد درصد از مالیات معافند از یک رانت استفاده میکنند.همچنین این ویژگی میتواند تبادلات اطلاعات مالی را کاهش دهد فعالیت های مجرمانه را در راستای پول شویی افزایش دهد و بهشت های مالیاتی به عنوان مکان های برای عملیات پول شویی رشد دهد. 

اما بعضی از معافیت ها ی مالیاتی به گونه ای طراحی می شود که در جهت رفاه اجتماعی یا سرمایه گذاری از انها استفاده می شود بطور مثال معافیت های زمان دار مالیاتی که به انها معاملات مالیاتی می گویند. 

دراین گونه معافیت ها یک دوره ی زمانی برای صنایع جدید یا سرمایه گذاری در نقاط محروم در نظر گرفته میشود. یا یکی دیگر از معافیت ها ی مالیاتی ارفاق های مالیاتی است که در ان معمولا به شخص حقیقی اجازه داده می شود مبالغی را از درآمد مشمول مالیات خود کم کند به طور مثال مودی مالیاتی که بابت درمان خود و افراد تحت تکفر هزینه می کند می تواند هزینه درمان را کسر کند این نوع معافیت بسیار پسندیده است.

Tax allowen.c.e   (ارفاق های مالیاتی) 

اظهار نامه ی مالیاتی چیست؟ رجوع به جلسه قبل.(فرایند های اساسی مالیاتی گام اول و دوم).

همه ی افرادی که در منابع مختلف مالیاتی درآمد کسب میکنند بر اساس قانون موظفند در موعد زمانی مشخصی که ان را هم قانون مشخص میکند اظهار نامه ای  که شامل صورتی از ترازنامه-حساب سود  و زیان – معافیت های مالیاتی و مالیات های پرداخت شده است به اداره ی مالیاتی تسلیم کند.

 

اداره ی امور مالیاتی :

رئیس اداره ی امور مالیاتی اولین مرحله حل اختلاف مالیاتی یا به عبارتی توافق مالیاتی است ولی گروه مالیاتی مسئولیت فرایند های اساسی نظام مالیاتی را به عهده دارد.

رئیس گروه مالیاتی

 


رئیس گروه مالیاتی 

251.031

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                    

کارشناس ارشد

رئیس اداره امور مالیاتی

رئیس گروه مالیاتی

251.034

کارشناس ارشد

                                                                                                                                                    

                                                                                                           واحد مالیاتی پرونده دارد{         

                                                                                                                                      

رئیس گروه مالیاتی

251.032

                          Nتا کارشناس و کاردان مالیاتی

رئیس گروه مالیاتی

251.033

 

 

 

 


برگ تشخیص مالیاتی:برگ تشخیص مالیاتی خروج فرایند تشخیص و رسیدگی مالیاتی است که نشان میدهد مودی در سال مالی مورد نظر و در منبع مالی مشخص درآمد مشمول مالیات ان به چه میزان بوده بر اساس این درآمد مالیات ان چه عددی است و مشخص میکند که این برگ در چه تاریخی باید به مودی ابلاغ شود.

مالیات املاک:حقوق ناشی از ملک معمولا 2 دسته است .

 

                                      حقوق ناشی از عین              خرید و فروش ملک (واگذاری دائمی)

مالیات املاک:                                                        اجاره ی ملک (واگذاری زمان دار)

 

                                    حقوق ناشی از منفعت           واگذاری دائم سر قفلی

 

                                                                          اجاره سر قفلی (واگذاری زمان دار)   

 

 

درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات بر املاک است.

 

مبانی تعیین: مال الا جاره (اجاره بها) از روی سند رسمی تعیین می شود در صورتی که سند رسمی موجود نباشد ماخذ محاسبه ی اجاره ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک مشخص می شود در صورتی که این کمیسیون نبود مبنای محاسبه ی اجاره ی املاک مشابه خواهد بود.

 

 

نحوه ی پرداخت مالیات بر درآمد املاک؟

 

1-اظهار نامه (کلیه ی موجرین در رابطه با اجاره های که در یک سال گرفته اند تا 4 ماه پس از سال یعنی تیرماه مهلت دارند تا اظهار نامه ی  خود را همراه با مالیات اجاره ی ملک خود به اداره ی مالیاتی محل سکونت تسلیم کنند.

 

2-اقدام توسط اداره ی امور مالیاتی در صورتی که فردی اظهار نامه نداد درآمد مشمول مالیات اجاره ی ان از طریق مختلف به تشخیص اداره ی امور مالیاتی محاسبه می شود و طی برگ تشخیص به اطلاع وی می رسد.

 

3-اگر مستا جر شخص حقوقی باشد هنگام پرداخت اجاره بها مکلف است مالیات متعلق را بر اساس قانون کسر و ظرف 10روز به اداره ی امور مالیاتی پرداخت و رسید ان را به موجر تحویل دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 12:34  توسط محمد ثاقب فرد  |